صد مرده زنده می شود از تربت حسین / از خاک کربلای تو مرهم درست شد / پیراهن تو را که به دیوار عرش زد / رایت ، علم ، کتیبه و پرچم درست شد

یقاروره دمه الغالی

۲ آبان ۱۳۹۶ بدون نظر

یقاروره دمه الغالی
علی احبابی انشغل بالی

.
اراقب وآنی حذره
رسایل کلها خطره

.
اول مراسیل الحزن
نسمه هوا جایبته لی

.
مخنوق اجا بصدری النفس
شمیته بی ریحه هلی

.
من والدی جایب عطر
مو ذاکه عطره الاولی

.
بی ریحه الفاقد ولد
یمکن مشی الاکبر علی

.
یقاروره و اخاف انی
تجر حینی ابخبر ثانی

.
و أموتن قطره قطره
رسایل کلها خطره

.
یقاروره دمه الغالی
علی احبابی انشغل بالی

.
اراقب وآنی حذره
رسایل کلها خطره

.
ثانی رساله امن السفر
مکتوبه الی بقطره دمه

.
قالتلی عطشان الورد
مات الندا و یشرب ضمه

.
عبدالله مو ذاک الطفل
جن والدج شایل سمه

.
أترف قرابین العشق
راد الحبیبه دمه

.
رسمتیلی یقاروره
مهد خالی بحضن صوره

.
واثر دم اعلی صدره
رسایل کلها خطره

.
یقاروره دمه الغالی
علی احبابی انشغل بالی

.
اراقب وآنی حذره
رسایل کلها خطره

.
ثالث مکاتیب البعد
هذا اصعب و اکثر خطر

.
یحجیلی سالوفه سمه
مثلومه و یطیح القمر

.
من یحضن ابروحه الجرب
یشبه نهر حاضن نهر

.
ومو ظهر أبویه المنحنی
ظهر الزمن کله انکسر

.
لقاه کاتب علی جروحه
غلاه اخته مثل روحه

.
وطلب زینب تعذره
رسایل کلها خطره

.
یقاروره دمه الغالی
علی احبابی انشغل بالی

.
اراقب وآنی حذره
رسایل کلها خطره

اما الرساله الرابعه
لونج یقاروره اختلف

.

لون الدمه تحول الی
حنه عریس ابلایه جف

.

والدته ینزف رادته
وزفوه علی جروحه و نزف

.

صوره بدر ینزف ضول
صورتی لاحساسی ورجف

.

وأنه و روحی و خناجرها
مثل رمله و مشاعرها

.

الحجر بالنوح أفطره
رسایل کلها خطره

.

یقاروره دمه الغالی
علی احبابی انشغل بالی

.

لحضه او وصل من الهجر
اصعب مراسیم الالم

.

شکلج یقاروره اختلف
صار اسود و قلبی انصدم

.

مستغربه و فکری اندهل
حزنج علی ارموشی انرسم

.

لیل الله باحضانج نزل
لو هذا دخان الخیم

.

جمر غُربه و حرق خیمه
و انا بعینی دمع غیمه

.

مطر وخدودی صحره
رسایل کلها خطره

.

یقاروره دمه الغالی
علی احبابی انشغل بالی

.
اراقب وآنی حذره
رسایل کلها خطره

.

وآخر رساله امن النحر
قلبت موازین الزمن

.

قاروره الدم أمتلت
واتبدت وفاض الوطن

.

صدرک علیه حافر فرس
والخد بالرمال اندفن

.

وصفولی بجروحک شمس
وجروحی ما یتوصفن

.

علی جروحک قمر قافی
و انا بروحی نجم طافی

.

طفل عالم باسره
رسایل کلها خطره

.

.

.

دانلود صوت شماره 1

مطالب پیشنهادی

محبوب‌ترین ها